ŠVP družiny

Domů> ŠVP družiny

Charakteristika školní družiny

Školní družina (ŠD) je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování, které tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, možnost odpočinku a relaxace po vyučování.

 

ŠD při ZŠ Tyršova má 10 oddělení, které sídlí ve třech budovách školy. 1. třídy jsou umístěny v samostatné budově Žitomířská 171, 2. třídy sídlí v budově školy Žitomířská 760 a 3. a 4. třídy se nacházejí v budově na Husově náměstí 19.

 

Ranní družina je otevřená od 6,30 hod. do 7,30 hodin v budově Žitomířská 760, odkud jsou účastníci předány třídním učitelkám. Po skončení vyučování přebírají účastníky vychovatelky a přemísťují se s nimi na oběd do školní jídelny v ulici  Bezručova 1099. Zde si mohou rodiče účastníky vyzvednout nebo starší účastníci po dohodě odcházejí sami.

 

Vychovatelky po obědě se svými odděleními se věnují odpočinkovým a pohybovým aktivitám buď na zahradě školy nebo odcházejí do budov a tříd vyhrazených pro činnost družiny. Provoz družiny končí v 16,30 hod.

 

Aktivity a činnosti školní družiny jsou zaměřeny na všestranný rozvoj účastníků a smysluplné trávení volného času po vyučování. Priorotou je bezpečnost a zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky a sportovní aktivity. Vychovatelky vytvářejí vhodné podmínky a respektují specifika účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dodržování základních hygienických předpisů je samozřejmostí a jejich rozvíjení taktéž. Vzdělávací program školní družiny  a obsahovou náplň činnosti ŠD najdete v příloze.

Materiální vybavení ŠD odpovídá věkovým kategoriím účastníků, je průběžně doplňováno a obnovováno. Také ve školní družině je zohledňována potřeba spontánní hry, respektováno soukromí a podpora vznikajících vrstevnických přátelství. 

 

Rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni s provozem ŠD, Řádem ŠD a jsou průběžně informováni o akcích a aktuálním dění pomocí webových stránek nebo osobním kontaktem s vychovatelkami. Mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami, taktéž s vedoucí vychovatelkou . 

Úhradu za ŠD provádějí rodiče bezhotovostně přes elektronickou školní pokladnu jednou ročně (výjimečně lze i pololetně). Poplatek činí 1500,- Kč za rok.

V případě mimořádné situace (uzavření školní družiny - distanční výuka) se bezhotovostně vrací poměrná částka za období, kdy byla ŠD uzavřena. Vratky probíhají o prázdninách do konce měsíce srpna. 

Dokumenty