Projekty a dotace

Domů> Projekty a dotace

Účast školy na projektech. 

V rámci modernizace výuky dějepisu a proměny pohledu na historii se naše škola stala ve školním roce 2022/2023 součástí projektu Dějepis+. Cílem tohoto projektu je upozadění memorování historických událostí, postupný přesun k pochopení souvislostí historických událostí. V neposlední řadě podporuje rozvíjení kritického myšlení žáků, které je pro pochopení důležitých momentů historie, zejména pak pro události 20. století, klíčové.

https://www.npi.cz/aktuality/5749-pokusne-overovani-projektu-dejepis-plus

Škola realizuje od 1.2.2023 další šablony v rámi Operačního programu Jan Amos Komenský.

Škola je příjemcem dotace Národního plánu obnovy v rámci komponenty Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Dotace přispívá na vybavení školy digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Naše škola se účastní již 3. programového období Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, aktuálně Šablony III. Díky prostředkům OPVVV škola může poskytovat podporu žákům formou zapojení školních asistentů do činnosti školy, zároveň pořizovat výukové pomůcky a uspořádat projektové dny.

https://opvvv.msmt.cz/

Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k přístavbě dvou odborných učeben, bezbariérového sociálního zařízení a plošiny. Akce byla spolufinancována dotací Projektu EU Ministerstva pro místní rozvoj.

https://mmr.cz/

Škola se již několik let účastní projektu Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem Ovoce do škol.

https://ovocedoskol.szif.cz/  

V říjnu 2022 byla dokončena rekonstrukce školní budovy Žitomířská 760, výsledkem je zateplení budovy, výměna oken, rekuperace a nové osvětlení. Tato akce je opět ve spolupráci se zřizovatelem z dotace Operačního programu Životní prostředí.

https://www.opzp.cz/

Od školního roku 2021/20211 škola realizuje doučování jako investici Národního plánu obnovy financovaní EU - Next generation EU.

https://www.edu.cz/vznik-narodniho-planu-obnovy-z-pohledu-msmt/

 

Dokumenty