Charakteristika školy

Domů> Charakteristika školy

Základní škola Český Brod je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Škola podporuje samostatnost a osobnostní růst žáků, vede žáky k vyjadřování vlastních názorů a odpovědnosti.

Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Základní škola s vlastním Školním vzdělávacím programem. V současné době prochází Školní vzdělávací program Základní školy Český Brod, Tyršova 68 revizí, díky které bude optimalizován a budou v něm zohledněny změny plánované MŠMT.

Zřizovatelem školy je Město Český Brod.

Základní škola Český Brod, Tyršova má od 1.9.2021 kapacitu 600 žáků.

Součástí školy je školní družina s 10 odděleními.

Stravování je zajištěno smluvně Školní jídelnou Český Brod, Bezručova 1099. 

Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik. Poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.