Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Kritéria

Kritéria

Kritéria

Do prvních tříd školního roku 2022/2023 se přijímají uchazeči podle následujících kritérií:

  1) uchazeči s místem trvalého pobytu v Českém Brodě (školský obvod),
  2) uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Český Brod, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Český Brod, Tyršova 68,
  3) uchazeči ostatní.
 

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 3. kritéria.

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných probíhá v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou uchazeči splňující kritérium č. 1, dále uchazeči splňující kritérium č. 2, č.3. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne počet možných přijímaných uchazečů, bude pořadí stanoveno losem. Maximální počet možných přijatých uchazečů je 66. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.