Charakteristika Základní školy Český Brod

Základní škola Český Brod je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem a podle vlastního školního vzdělávacího programu. Zřizovatelem školy je Město Český Brod, které podle rozpočtu přiděluje finanční prostředky na provoz školy.

Součástí ZŠ Český Brod je školní družina. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy a o letních prázdninách pobyt žáků 1. stupně v Chorvatsku. Dále zřizuje pro své žáky zájmové kroužky, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.