Organizační a hygienická opatření od pondělí 19.4.2021

14.4.2021

Třídy v prezenční docházce budou v provozu střídavě na všech budovách školy. Rozpis výuky byl již zveřejněn. Skupina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí bude v provozu pouze pro žáky naší školy. Žáci, kteří tuto skupinu již navštěvovali a budou docházet i nadále, nemusí podávat žádost s potvrzením od zaměstnavatele. Od rodičů nových žáků 1.stupně v této skupině budeme naopak potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat. Žáci budou pobývat ve skupině pouze v týdnu, kdy bude v jeho kmenové třídě probíhat distanční výuka. Rodiče předem oznámí vedení školy, že mají zájem o prezenční docházku do skupiny.

Vstup do budovy Žitomířská 760:                    Vstup do budovy Husovo nám. 19: 

1.C - 7:25                                                          Skupina IZS - 7:00- 7:25 

2.C - 7:30                                                           3.B - 7:25

4.B - 7:35                                                           5.A - 7:30

                                                                           5.B - 7:35 

Vstup do budovy Tyršova 68                                                   

3.A - 7:30

 

Hygienická opatření: platí stále upravená pravidla pro desinfekci ploch, sociálních zařízení, častého větrání, desinfekce a mytí rukou, ve třídách bude průběžně probíhat čištění vzduchu pomocí sterilizátorů.

Ochrana dýchacích cest: žáci jsou povinni používat chirurgické roušky, rodiče vybaví své děti 2-3 rouškami na výměnu přiměřeně délce pobytu ve škole, dospělé osoby používají respirátor. Pro případ poškození nebo ztráty roušky u dětí škola dítěti poskytne náhradní roušku.

Zdravotní stav žáků: Pokud žák vykazuje známky onemocnění COVID – 19 nebo jiného onemocnění, nebude mu umožněna prezenční výuka a musí po neprodleném vyzvednutí zákonným zástupcem opustit budovu školy. Za příznaky se považuje:

  • zvýšená tělesná teplota
  • suchý kašel
  • dušnost
  • zažívací obtíže (nevolnost zvracení, bolesti břicha, průjem)
  • ztrátu chuti a čichu
  • bolest v krku
  • bolest svalů a kloubů
  • rýma, ucpaný nos
  • bolest hlavy

Testování: bude prováděno samoodběrem  LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit a bude probíhat ve třídách ihned po příchodu do školy, v každé třídě bude přítomna dospělá osoba - učitelka, vychovatelka nebo asistentka, která bude zajišťovat dohled při samoodběru vzorků, sledovat a zaznamenávat vyhodnocení testů. K zajištění co nejmenšího počtu dalších osob ve třídách se případná asistence rodičů omezí pouze na proces odběru, potom rodiče odchází mimo budovu a mohou si na výsledek testu počkat venku. Postup při zjištěné pozitivitě Ag testu je popsán v článku testování ze dne 8.4.2021.

Rodiče žáků obdrželi emailem instruktážní video s ukázkou použití konkrétního testu a zároveň byly všechny učitelky 1.stupně přítomny při praktické ukázce testování a vyhodnocování. 

Po ukončení testování se děti půjdou přezout a převléknout do šatny a začne výuka. 

Bezpečnost: likvidace použitých testovacích sad bude probíhat dle pokynů, které škola obdržela v manuálu.

Na budově školy Žitomířská 760 začala probíhat rekonstrukce plánovaná již od r.2019. Kolem budovy je postaveno lešení, stavba je zabezpečena kovovým oplocením, označena dle předpisů. K dispozici pro vstup do školy je pouze přední vchod, u kterého si ve stanovené časy budou přebírat děti jejich třídní učitelky - viz výše.

Děti budou poučeny o bezpečnosti při probíhající rekonstrukci a při pobytu na školní zahradě. 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.